Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 Het kantoor
Berk Advocatuur is een eenmanszaak die geleid wordt door mr. A. Kotan gevestigd te Amsterdam aan de Bernard Loderstraat 27 (1063 PA).

1.2 Overeenkomst van opdracht
Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat de opdracht door Berk Advocatuur schriftelijk is aanvaard. Alle opdrachten van cliënten worden aangemerkt als aan Berk Advocatuur verstrekte opdrachten die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Berk Advocatuur.

Berk Advocatuur is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdrachten ten behoeve van de cliënt derden in te schakelen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.3 Inspanningsverbintenis:
De advocaat voert de opdracht naar beste kunnen en met zorgvuldigheid. Aanvaarde opdrachten leiden slechts tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 2

Aan de advocaat komt toe honorarium en verschotten:

2.1 Verschotten:
Vergoeding van te specificeren kosten zoals procureurskosten, deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten e.d.;

Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax e.d., welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 6% van het honorarium.

2.2 Honorarium:
De wijze van honorering wordt tussen cliënt en advocaat/juridisch medewerker onderling overeengekomen afhankelijk van het te geven soort advies of te voeren procedure.

Indien tussen advocaat en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basisuurtarief van € 190,- exclusief verschotten en BTW. Berk Advocatuur behoudt zich het recht voor dit uurtarief jaarlijks aan te passen.

2.3 Voorschotten:
Aan de advocaat is een voorschot op het hem/haar toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend. Indien aan de cliënt gezonden tussentijdse declaraties niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, is verrekening met het voorschot tussentijds toegestaan. Berk Advocatuur is gerechtigd aan cliënt alsdan een nieuw voorschot te vragen.

Artikel 3

3.1 Declaraties:
Klachten over declaraties dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na declaratiedatum. Zolang de opdracht niet is voltooid zal tussentijds worden gedeclareerd.

3.2 Opschorting werkzaamheden:
Indien een declaratie ondanks een herinnering dan wel aanmaning niet wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is de advocaat gerechtigd tot opschorting. Berk Advocatuur is niet aansprakelijk voor de door opschorting ontstane schade.

Artikel 4

4.1 Rente:
Behoudens terechte klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en wettelijke rente plus 2% verschuldigd is.

4.2 Incassokosten:
Ingeval van incassokosten komen de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval gesteld op tenminste € 300,- exclusief 21% BTW.

Artikel 5

5.1 Derdengelden
Gelden die de advocaat ten behoeve van cliënt/opdrachtgever ontvangt, worden gestort op een speciaal daarvoor bestemde bankrekening van Berk Advocatuur. Tenzij met de advocaat een schriftelijk andersluidende afspraak is gemaakt, wordt over derdengelden geen rente vergoed. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van derdengelden.

Artikel 6

6.1 Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van Berk Advocatuur en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Berk Advocatuur of diens medewerkers geldt de beperking van aansprakelijkheid niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij Berk Advocatuur.

Artikel 7

7.1 Archivering:
Nadat de opdracht is beëindigd zal het complete dossier (derhalve ook alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige stukken) gedurende vijf jaar worden bewaard in het archief van Berk Advocatuur. Daarna zal deze zonder verdere kennisgeving worden vernietigd.

Amsterdam, januari 2013
//]]>