Rechtsgebieden

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met kwesties zoals afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Juist daarom is een goed inzicht in dit rechtsgebied belangrijk. Denk maar aan de gevolgen van een onjuist berekende alimentatie, een ondoordachte echtscheiding of de gevolgen voor een kind als er geen goede contactregeling is opgesteld.

Lees meer
Het strafrecht bevat normen en regels die de burger bepaald gedrag voorschrijven. Bij de overtreding daarvan kan de rechter een negatieve sanctie opleggen.

Berk Advocatuur kan u niet alleen begeleiden als u verdachte bent van een strafbaar feit maar ook als u een slachtoffer bent van een strafbaar feit.

Lees meer
Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en werknemer, waarbij de arbeidsovereenkomst centraal staat. Het arbeidsrecht staat voorts bekend als een dynamisch rechtsgebied waarin vaak wijzigingen worden doorgevoerd. Zo is de arbeidswet per 1 januari 2016 grondig gewijzigd. Dat kan voor zowel de werkgever als werknemer grote gevolgen hebben. Het vroegtijdig inschakelen van een advocaat kan veel en langdurig leed voorkomen.

Berk Advocatuur zorgt voor een verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog samen door eend deur kunnen. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Berk Advocatuur tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw rechten te waarborgen.

Lees meer
Het ondernemingsrecht is een dynamisch gedeelte van het recht, waar veel verschillende wetten en regels bij komen kijken en waar de belangen (o.a. financieel) hoog kunnen oplopen.
Lees meer
Elke organisatie krijgt te maken met het sluiten van contracten. Helaas komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Ook kan er onenigheid bestaan en kan het gebeuren dat een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt.

Hierdoor verliest u mogelijk een goede relatie en veelal resulteert de onenigheid in langdurige en kostbare procedures. Een goed contract reduceert dat risico tot een minimum.

Lees meer
In het huurrecht gaat het om de rechten en plichten van de verhuurder en de huurder. Een deel van deze rechten en plichten is opgenomen in de huurovereenkomst, Maar daarnaast zijn ook in de wet bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de huurovereenkomst.

Bovendien hanteren sommige verhuurders algemene voorwaarden waar rechten en plichten van beide partijen in zijn opgenomen.

Lees meer
Het Vreemdelingenrecht houdt onder andere in het toelaten en uitzetten van vreemdelingen, het toezicht houden op vreemdelingen die in Nederland verblijven en het bewaken van de grenzen.

Alle vreemdelingen die voor langere tijd in Nederland willen wonen moeten beschikken over een vergunning tot verblijf (VTV). De vreemdeling moet ook de reden opgeven waarom hij/zij in Nederland wil blijven. De meest voorkomende redenen zijn: gezinsvorming of gezinshereniging, studie en arbeid (kennismigranten).

Lees meer
//]]>